เอกสารให้ความรู้

> เอกสาร

เอกสารให้ความรู้

 • ปัญหาการเดินและอุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • การดูแล ผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน
 • การรักษาโรคพาร์ก์กินสันด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากยาทาน
 • โรคพาร์กินสันกับการออกกำลังกาย
 • โรคพาร์กินสันกับภาวะทุพโภชนาการ
 • โรคพาร์กินสันสำหรับแพทย์ทั่วไป
 • เมื่อฉันต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน
 • จดหมายข่าว เพื่อนพาร์กินสัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 8
 • จดหมายข่าว เพื่อนพาร์กินสัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9
 • จดหมายข่าว เพื่อนพาร์กินสัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 7
 • PD Diary
 • การรักษาโรคพาร์กินสัน
 • โรคพาร์กินสันคืออะไร?
 • คู่มือ พาร์กินสัน
 • สมุดพาร์กินสัน
 • การผ่าตัดแบบการกระตุ้นไฟฟ้าในสมองส่วนลึก (DBS)
 • ไม้เท้า
ปัญหาการเดินและอุปกรณ์ช่วยเดินในผู้ป่วยพาร์กินสัน